بیرون آمدن از گودال با استفاده از نیروی گریز از مرکز | فیلم

بیرون آمدن از گودال با استفاده از نیروی گریز از مرکز

در این ویدیو فردی را می بینید که با استفاده از نیروی گریز از مرکز از گودال بیرون می آید. نیروی گریز از مرکز یا مرکزگریزی شبه نیرویی است که به سمت بیرون بر یک جسم در حال دوران احساس می‌گردد و ناشی از لختی می باشد. این کمیت را هر وقتی که شیئی در جاده‌ای منحنی یا پیچ داری حرکت می‌کند ملاحظه می‌کنیم. دلیل چرخش سیارات به دور خورشید، بدون آنکه در خورشید سقوط کنند همین لختی است. یک شبه نیرو، نمایش نیرویی غیرواقعی است که هنگامی دیده می‌شود که ناظر در یک دستگاه مرجع لخت قرار نداشته‌ باشد یعنی مثلا در یک دستگاه مرجع چرخان باشد.

(۱۸۵)