هوای برفی و لیز خوردن جالب بوئینگ ٧٣٧ بدلیل وزش شدید باد و لغزندگى سطح اپرون | فیلم

هوای برفی و لیز خوردن جالب بوئینگ ٧٣٧ بدلیل وزش شدید باد و لغزندگى سطح اپرون

هوای برفی و لیز خوردن جالب بوئینگ ٧٣٧ بدلیل وزش شدید باد و لغزندگى سطح اپرون را در سایت تگ ببینید.

(۲۱۸)