ببیند نوشابه چطور عقرب را نابود می کند | فیلم

ببیند نوشابه چطور عقرب را نابود می کند

در این فیلم ببینید که چگونه وقتی نوشابه را داخل ظرفی که عقرب در آن گذاشته ایم می ریزیم؛ چه اتفاقی برای عقرب می افتد.

(۷۷۰۱)