گردباد غول‌آسا و عجیب | فیلم

گردباد غول‌آسا و عجیب

گردباد غول‌آسا و عجیب
گردبادهایی که در نیمکره شمالی زمین شکل می گیرند به صورت پادساعت گرد حرکت می کنند، اما نکته جالب توجه درباره گردباد غول آسای نشان داده شده در این ویدئو، این است که در جهت عقربه های ساعت می چرخد و به همین دلیل دانشمندان آن را ضد طوفان می نامند.

(۱۳۲۷)