شکوفه دادن درختان در فصل پاییز | فیلم

شکوفه دادن درختان در فصل پاییز

شکوفه دادن درختان در فصل پاییز؛ درحالی که بارش برف شمال استان فارس را سفید پوش کرده است، در شرق و جنوب استان درشهرستان های خنج و جهرم، شکوفه های بهار نارنج نیز بر شاخه درختان خودنمایی می کند.

(۶۴)