تفاوت ترمز کردن در زمان سر خوردن در برف و ترمز نکردن را ببینید | فیلم

تفاوت ترمز کردن در زمان سر خوردن در برف و ترمز نکردن را ببینید

تفاوت ترمز کردن در زمان سر خوردن در برف و ترمز نکردن را  مشاهده نمایید. بهتر است در خیابان و جاده برفی ترمز نکنید.

(۴۷۲)


472
بازدیدها