فیلم لحظه اصابت گلوله به اشیاء مختلف

فیلم لحظه اصابت گلوله به اشیاء مختلف

در این فیلم چند ثانیه ای لحظه برخورد گلوله با اشیاء را مشاهده می کنید.

(۲۰۷)


207
بازدیدها