فیلم لحظه اصابت گلوله به اشیاء مختلف

فیلم لحظه اصابت گلوله به اشیاء مختلف

در این فیلم چند ثانیه ای لحظه برخورد گلوله با اشیاء را مشاهده می کنید.

(۱۷۷)


177
بازدیدها