خوردن بچه موش زنده در چین | فیلم

خوردن بچه موش زنده در چین

مدتی است دربرخی رستوران های چینی نوزاد تازه متولد شده موش را در ظرفی قرا داده و بصورت زنده سرو میکنند و ظاهرا علاقه مردم هم به آنها کم نبوده.

(۱۵۹۹)