تایم لپس ساخت هتل سی طبقه؛ ۱۵ روزه در چین | فیلم

تایم لپس ساخت هتل سی طبقه ۱۵ روزه در چین

تایم لپس ساخت هتل سی طبقه؛ ۱۵ روزه در چین؛ ساخت یک هتل سی طبقه در ۱۵ روز در چین؛ این هتل سی طبقه، ۵ برابر مقاوم تر از ساختمان های معمولی امروزی است.

(۱۷)