آزمایش؛ یک تخم مرغ خام چند کیلو را می تواند تحمل کند | فیلم

آزمایش؛ یک تخم مرغ خام چند کیلو را می تواند تحمل کند

این آزمایش جالب را از دست ندهید؛ یک تخم مرغ خام چند کیلو را می تواند تحمل کند. اینجا ببینید. همانگونه که می بینید بیین ١۶ تا ١٩ کیلو را تحمل کرد.

(۳۰۳)