جوشکاری تر و تمیز و کم دردسر | فیلم

جوشکاری تر و تمیز و کم دردسر

در این فیلم ببینید چگونه با رعایت چند نکته جالب و استفاده از ترفندهایی خاص، می توان جوشکاری تمیز و کم دردسری انجام داد.

(۲۳۳)