واکنش انداختن قوطی فلزی در اسید | فیلم

واکنش انداختن قوطی فلزی در اسید

واکنش انداختن قوطی فلزی در اسید را مشاهده نمایید و ببینید  اسید چگونه قوطی فلزی را از بین می برد؟

 

(۳۷۵)