فیلم آزمایش انفجار اتمی در زیر دریا

فیلم آزمایش انفجار اتمی در زیر دریا

این انفجار در زیر اقیانوس در ۱۰۰ متری زیر اقیانوس صورت گرفت و باعث مرگ هزاران جاندار دریایی شد!

(۴۶۱)