رستورانی که برای ١١ ماه آینده رزرو شده است | فیلم

رستورانی که برای ١١ ماه آینده رزرو شده است

این برنامه درباره بهترین غذاهای روی زمین در بهترین رستوران ها است. برنامه ای درباره اشرافی ترین غذاها و البته افراد ثروتمندی که کیف های پر از پولشان به آنها اجازه میدهد تا شام خودشان را از غذاهایی که بهترین سر آشپزهای جهان درست کرده اند، تهیه کنند و از خدمات بهترین پیش خدمت ها نیز بهره مند شوند.

(۳۷)