لحظه و شیوه به آب انداختن کشتی های غول پیکر | فیلم

لحظه و شیوه به آب انداختن کشتی های غول پیکر

شاید باورتان نشود، اما تنها روش برای به آب انداختن کشتی‌های غول‌پیکر، این است که آنها را روی سطح شیب‌دار به سمت دریا هل می‌دهند تا به پهلو وارد آب شوند، البته این کار آن‌قدرها هم بی‌حساب و کتاب نیست. برای این‌که کشتی سالم وارد آب شود، باید وزن کشتی در تمام طول آن به‌طور یکسان توزیع شده باشد تا وقتی روی سطح شیب‌دار سر می‌خورد، هیچ بخشی تحت فشار و تنش بیشتری نسبت به نقاط دیگر قرار نداشته باشد. اگر کشتی را از جلو به آب بیاندازیم، وزن کشتی روی انتهای آن متمرکز می‌شود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه وارد می‌آید.

(۸۸۶)


886
بازدیدها