دستگاه خودپرداز خراب شده و پشت سر هم پول می دهد | فیلم

دستگاه خودپرداز خراب شده و پشت سر هم پول می دهد

وقتی دستگاه خودپرداز خراب شده و پشت سر هم پول می دهد. مردم چه شانسایی دارن:)

(۲۱۴)