اجرای سرود توسط جوان نابینا مقابل رئیس جمهور | فیلم

اجرای سرود توسط جوان نابینا مقابل رئیس جمهور

اجرای سرود توسط جوان نابینا در مقابل ریاست جمهوری ؛ دکتر حسن روحانی را اینجا مشاهده نمایید.

 

(۱۱)