ماشین خط کشی جاده و خیابان | فیلم

ماشین خط کشی جاده و خیابان

میدونستید خط کشی دو طرف جاده چجوری انجام میشه ؟ البته اگه دقت کنید کارشون دقیق تر از این حرفاست و از دوربین دو طرف ماشین و .. استفاده میکنن  تا دقیق کشیده بشه!

(۱۰۰)


100
بازدیدها