طلوع بزرگترین و درخشان‌ترین ابرماه در آسمان آلمان | فیلم

طلوع بزرگترین و درخشان‌ترین ابرماه در آسمان آلمان

طلوع بزرگترین و درخشان‌ترین ابرماه در آسمان جهان؛ تصاویر مستقیم از آسمان آلمان را مشاهده کنید.

(۲۷)