اسلوموشن جالب شلیک گلوله در زیر آب | فیلم

اسلوموشن جالب شلیک گلوله در زیر آب

فیلم جالب اسلوموشن شلیک گلوله با دو تپانچه متفاوت در زیر آب را مشاهده نمایید. همانگونه که می بینید با توجه به نوع اسلحه؛ حباب هایی متفاوت در زیر آب ایجاد می شود.

(۶۴)