ماه کامل؛ بزرگتر و درخشانتر از همیشه در آمریکا | فیلم

ماه کامل؛ بزرگتر و درخشانتر از همیشه در آمریکا

ماه کامل؛ بزرگتر و درخشانتر از همیشه؛ در این فیلم؛ بزرگترین و درخشان ترین ماه قرن  را هم اکنون در آمریکا ببینید. به این پدیده سوپرمون گفته می شود.

 

(۱۲۱)