وفادارترین سگ؛ ویدیویی که در مدت زمان کوتاهی در یوتیوب شهرت جهانی پیدا کرد | فیلم

وفادارترین سگ؛ ویدیویی که در مدت زمان کوتاهی در یوتیوب شهرت جهانی پیدا کرد

وفادارترین سگ که صاحب خود را که روی ویلچر است هل می دهد؛ ویدیویی که در مدت زمان کوتاهی در یوتیوب شهرت جهانی پیدا کرد.

(۵۳۲)