ایجاد آثار هنری جذاب با استفاده از محدودیت بینایی انسان | فیلم

ایجاد آثار هنری جذاب با استفاده از محدودیت بینایی انسان

در این فیلم می بینید چگونه از محدودیت بینایی انسان استفاده می شود و با روشی برای انسات خطای دید ایجاد می شود و تصاویری که ثابت هستند متحرک جلوه داده می شوند.

(۳۳۳)