خالی کردن کندوی زنبور عسل با دست | فیلم

خالی کردن کندوی زنبور عسل با دست

در این فیلم شخصی به طرز باور نکردنی کندوی زنبور عسل را با دست خالی می کند، بدون اینکه زنبورها به او آسیبی برسانند.

 

(۲۶۰)