جابجایی خانه به محله ای دیگر با روش سنتی | فیلم

جابجایی خانه به محله ای دیگر با روش سنتی

در این فیلم جالب خانه ای را می بینید که از محله ای به محله دیگر تغییر مکان داده می شود. این جابجایی توسط نیروی انسانی انجام می شود.

(۲۵)