در هر موقعیتی تنها کافی است که زاویه دیدتان را تغییر دهید | فیلم

در هر موقعیتی تنها کافی است که زاویه دیدتان را تغییر دهید

در هر موقعیتی تنها کافیست که زاویه دیدتان را تغییر دهید تا همه چیز را به گونه ای دیگر ببینید. یک خطای دید جالب در این مورد را ببینید.

(۸۴)