تمام ترس های انسان به خاطر ترس از مردن است | فیلم

تمام ترس های انسان به خاطر ترس از مردن است

تمام ترس های انسان از یک ترس ناشی می شوند. انسانها از تعداد بی شماری از چیزها در هراس هستند. ترس از پله ها ، ترس از پرواز با هولپیما، ترس از خفاش، ترس از عدد ۱۳ ، ترس از ژله ، ترس از مار ، ترس از سخنرانی در جمع، ترس از عنکبوت ، ترس از شلوغی ،ترس از تاریکی و… . تمام این ترس ها ، از ترس از مردن ناشی می شوند که محرک آن غریزه قوی انسان ها برای زنده ماندن است. شاید دانستن این واقعیت که سرآخرهمه باید با مرگ روبرو شویم بسیاری از ترس های بی مورد ما را بر طرف کند.

 

(۵۶)