تصویری جالب از خطای دید | فیلم

تصویری جالب از خطای دید

تصویری جالب از خطای دید را در این فیلم ببینید؛ چگونه چشم، به راحتی ذهن را فریب می دهد.

(۲۵۹)