فیلم کالبد شکافی جسد یک ملکه چینی متعلق به دو هزار سال پیش | فیلم

فیلم کالبد شکافی جسد یک ملکه چینی متعلق به دو هزار سال پیش

ویدیویی که این بار می بینید، متعلق به کالبد شکافی جسد مومیایی شده یک ملکه چینی متعلق به دو هزار سال پیش است؛ وقتی پزشکان از سالم بودن مغز و بدن این ملکه متحیر شدند و این ویدیو تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

(۶۳۴)