تریلی تاشو برای کاهش فضا و راحتی راننده | فیلم

تریلی تاشو برای کاهش فضا و راحتی راننده

تریلی تاشو برای کاهش فضا و راحتی راننده در مواقعی که باری حمل نمی کند،اختراع شده است.

(۲۳۲)