معلق کردن قطره آب با صوت | فیلم

معلق کردن قطره آب با صوت

در این ویدیو معلق کردن قطره آب با استفاده از صوت را می بینید. بسیار جالب و قابل آزمایش است.

(۱۴۵)