سنگ نوردی با پاهای مصنوعی هوشمند | فیلم

سنگ نوردی با پاهای مصنوعی هوشمند

با این پاهای مصنوعی هوشمند هم می‌توان به راحتی راه رفت و حتی سنگ نوردی کرد.

(۵۶)