اقدام جالب راننده چینی در مواجه با مامور رانندگی | فیلم

همه ما روزهای بارانی را تجربه کرده ایم. روزهایی که هر یک از ما به دنبال سرپناهی می گردیم تا خیس نشویم. اگر هم در داخل ماشین باشیم طبیعتا از آب باران در امان خواهیم بود. اما بعضی افراد در مشاغلی مشغول بکار هستند که مجبورند در روزهای بارانی در زیر هوای آزاد کار کنند.یکی از این افراد، پلیس رانندگی است که برای کنترل ترافیک و سهولت عبور و مرور رانندگان معمولا در سر چهاراه ها یا جاده های پر تردد می ایستند. آنها گاهی مجبور هستند تا گرمای طاقت فرسا را تحمل کنند یا اینکه در زیر بارش باران به وظیفه خود عمل کنند.

اما به تازگی عمل انساندوستانه یک راننده در یک روز بارانی در شهر “ آن هوئی” تحسین میلیون ها کاربر اینترنت را در پی داشت. این راننده ۵۰ ساله در حالی که پشت چراغ قرمز توقف کرده بود با دیدن یک پلیس رانندگی که درزیر باران شدید و بدون سر پناه مشغول انجام وظیفه خود بود دست به اقدام جالبی زد. وی پیش از سبز شدن چراغ قرمز، از ماشینش پیاده شد و چتر خود را از صندوق عقب ماشین برداشت. سپس با سبز شدن چراغ، در حالی که سرعت خود را تنظیم کرده بود، چتر را به سمت مامور رانندگی پرتاب کرد تا زیر باران خیس نشود.

گفتنی است؛ این ویدئو بعد از انتشار در فضای مجازی با واکنش مثبت کاربران همراه شد و بسیاری از آنها عمل انساندوستانه این مرد میان سال را ستودند.

(۷۲)