آزمایش سقوط از ارتفاع آیفون سون | فیلم

آزمایش سقوط از ارتفاع آیفون سون

آیا خمیر بتونه می تواند از آیفون سون در سقوط از ارتفاع محافظت کند؟ در این فیلم یک آیفون سون نو درون محافظی ساخته شده از خمیر بتونه قرار داده و با پهپاد از ارتفاع ۳۵ متری رها می شود. گوشی در برخورد با زمین کمی تاب بر می دارد.

(۱۲۴)