تست مقاومت آیفون ۷ در برابر اسید قوی | فیلم

تست مقاومت آیفون ۷ در برابر اسید قوی

در این فیلم مقاومت گوشی آیفون سون را در برابر فلورا آنتیمونیک اسید که اسید بسیار قوی است با میزان اسیدیته منهای ۳۱ درجه و اسید سولفوریک می بینید. آنتیمونیک اسید، ده برابر قوی تراز اسید سولفوریک می باشد.

(۴۷۵)