پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته | فیلم

بر اساس اطلاعات بدست آمده برای وضعیت آب و هوای کشور، ریزش های برآورده شده برای اسفند ماه ۱۳۹۵ توزیع یکنواختی در طول ماه نخواهند داشت به عبارت دیگر حجم اصلی بارش های این ماه به نیمه دوم آن جابجا می گردد. در طی نیمه اول اسفند سطح بارش ها در نیمه جنوبی کشور بارزتر از نیمه شمالی می باشد.به طور کل در بیشتر مناطق کشور میزان مقادیر بارش ها نرمال و یا نزدیک به نرمال می باشد و اعتقاد بر این هست که نابهنجاری بارش در آستانه ناهنجاری منفی میزان قابل توجهی نسبت به حدود اقلیمی بلند مدت را نداشته باشد.

بارش در بخش های غرب و جنوب غربی کشور نسبت به حدود اقلیمی بلند مدت مطابقت نموده و یا متمایل به بالاتر از آن خواهد بود، همچنین در شمال شرق ، بخش هایی از شرق و جنوب و نقاطی از مرکز کشور میزان بارش های کشور تمایلی نسبت به بالاتر از سطح هنجار را نشان می دهد. این در حالی ست که در سواحل خزر میزان بارش های اسفند ماه نزدیک به نرمال های بلند مدت بود ودر سواحل جنوب غربی احتمال ناهنجاری منفی خفیف کاهش بارش نسبت به نرمال  دور از انتظار نمی باشد.

بطور کل متوسط دمای هوا اسفند ماه ۹۵ بر روی اکثر مناطق بخصوص بخش های شرق و جنوب شرق کشور بین ۰٫۵ تا ۱٫۰ درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده، لیکن در برهه هایی از ماه امکان تاثیر موج های سرد شمالی بر روی سطح کشور خواهد بود.

(۷۰۰)


700
بازدیدها