زیباترین لحظه امروز؛ آخرین تلاش آقا برای عاقبت بخیری رفیقش | فیلم

زیباترین لحظه امروز؛ آخرین تلاش آقا برای عاقبت بخیری رفیقش

زیباترین لحظه امروز، آخرین تلاش آقا مقام معظم رهبری برای عاقبت بخیری رفیقش مرحوم آیت الله هاشمی بود که برای او سنگ تمام گذاشته و از همه میخواهد تا دعاها را بخوانند

(۲۵۹)


259
بازدیدها