بارش شدید برف در تجریش تهران؛ هم اکنون | فیلم

بارش شدید برف در تجریش تهران؛ هم اکنون

بارش شدید برف در تجریش تهران؛ هم اکنون ساعت ٢٣ اول آذر ماه ١٣٩۵

(۱۹۱۱)