بازگشت ناامیدانه مردم از مرز مهران بخاطر بی تدبیری طرف عراقی | فیلم

بازگشت ناامیدانه مردم از مرز مهران بخاطر بی تدبیری طرف عراقی

مردمی که به امید زیارت اربعین عازم مهران شده بودند ، حال به خاطر بی تدبیری های صورت گرفته و بسته شدن مرز مهران توسط طرف عراقی در حال بازگشت هستند.

(۵۲)