افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز خانگی و تجاری | فیلم

رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران: نسبت به هفته گذشته، میزان مصرف گاز خانگی و تجاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

(۰)