مسکن دار شدن ۱۶۰ هزار معلول فاقد مسکن طی سه سال | فیلم

قادری رئیس سازمان بهزیستی: طبق صحبت ها قرار بر این شد که ۱۶۰ هزار معلولی که فاقد مسکن هستند طی سه سال و با اولویت های سازمان، صاحب مسکن می شوند.

(۰)