اجرایی نشدن نسخه الکترونیک در بیمه های تکمیلی | فیلم

ریاحی فر مشاور رئیس کل بیمه مرکزی:

وزارت بهداشت بدون درنظر گیری سازمان بیمه گر باید زیرساخت آن را فراهم کند که از این کار هم امتناع کرده است

(۰)