دستور رئیس جمهور برای پیگیری اصلاح نظام پرداخت عادلانه | فیلم

رئیس‌ جمهور در جلسه نظارت ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دولت، وظیفه خود در خصوص اصلاح نظام پرداخت‌ها را مصرانه پیگیری کند.

(۰)