چگونه از سامانه برخط بانک مرکزی ارز بخریم؟ | فیلم

متقاضی خرید ارز از سامانه برخط بانک مرکزی، پس از ثبت نام و دریافت اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه, باید شخصا با همراه داشتن کارت ملی و دو کارت بانکی به نام شخص در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز را خریداری کند.

منبع: صداوسیما

(۰)