شناور سازی ساعت کاری اداره‌ های شهر تهران | فیلم

برای نخستین بار ساعت کاری اداره‌ های شهر تهران شناور شد.

محسن منصوری استاندار تهران گفت: از ابتدای مهر ساعت کار اداره‌ های شهر تهران از ساعت ۷ تا ۹ صبح شناور می شود.

(۰)