برخی از زائران بدون گذرنامه وارد کشور عراق شدند | فیلم

قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی بدون گذرنامه وارد کشور عراق شدند که باید این مسئله در سال آینده پیگیری شود.

امسال در سامانه سماح آمار دقیقی از تعداد زائران وجود نداشت و همین باعث شد که بسیاری از مسافران حتی بدون گذرنامه وارد کشور عراق شوند و به همین منظور برای بازگشت مسافران و زائران در سازمان راهداری بررسی های لازم صورت گرفت و برنامه ریزی شده است تا برخی زائران از طریق قطار و اتوبوس به مقاصد خود بازگردند.

(۰)