نام نویسی بیش از ۵۰ هزار نفر برای دریافت زمین و مسکن | فیلم

اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از نام نویسی بیش از ۵۰ هزار نفر برای دریافت زمین و مسکن بر اساس قانون جوانی جمعیت خبر داد.

پس از تصویب آئین نامه، واگذاری زمین و مسکن آغاز می شود.

(۰)