تصویب کلیات آیین نامه اجرایی تسهیلات مسکن برای خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر | فیلم

کلیات آیین نامه اجرایی تسهیلات مسکن برای خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر تصویب شد.

(۰)