شائبه عدم بازپرداخت بدهکاران بانکی غلط است | فیلم

صادقی،مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی:

ابربدهکاران اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تسهیلات کلان را دریافت کرده اند اما در پرداخت اقساط آن با مشکل رو به رو شده اند و شائبه ی عدم بازپرداخت این افراد غلط و اشتباه است.

منبع: صداوسیما

(۰)