انتشار فهرست کامل ابربدهکاران بانکی در چند روز آینده در درگاه بانک مرکزی | فیلم

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی این هفته فهرست ابربدهکاران بزرگ بانکی را براساس تکلیف بودجه‌ ای منتشر می‌کند.

(۰)